Stowarzyszenie DBAJ O KRĘGOSŁUP

www.dbajokregoslup.pl

Statut Stowarzyszenia

Statut Stowarzyszenia „Dbaj o kręgosłup”.

Rozdział I. Postanowienia ogólne.

§ 1

Stowarzyszenie „Dbaj o kręgosłup”,  zwane  dalej  Stowarzyszeniem, działa na podstawie Ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 roku Prawo o stowarzyszeniach (Dz.U. z 2001r. Nr 79, poz.855 z późn. zm.), a także niniejszego Statutu. Stowarzyszenie posiada osobowość prawną.
Nazwa Stowarzyszenia jest prawnie zastrzeżona.

§ 2

Siedzibą  Stowarzyszenia jest  miasto  Bielsko-Biała.

§ 3

1. Terenem działania Stowarzyszenia jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej ze szczególnym uwzględ-nieniem Bielska-Białej i województwa śląskiego.
2. Dla realizacji celów statutowych Stowarzyszenie może prowadzić działania poza granicami kraju na terenie innych państw, z poszanowaniem tamtejszego prawa.

§ 4

Stowarzyszenie posiada osobowość prawną. Powołane jest na czas nieokreślony.

§ 5

1. Stowarzyszenie współpracuje z krajowymi, zagranicznymi i międzynarodowymi organizacjami pozarządowymi i innymi instytucjami. Może pozostawać członkiem tych organizacji na zasadach pełnej autonomii.
2. O przystąpieniu do organizacji, o których mowa w ust. 1 bądź wystąpieniu z nich decyduje Walne Zebranie Członków większością kwalifikowaną co najmniej 2/3 głosów członków zwyczaj-nych biorących udział w Walnym Zebraniu Członków.

§ 6

Stowarzyszenie opiera swoją działalność na pracy społecznej członków. Do  prowadzenia swoich  spraw może  zatrudniać  pracowników, w tym również członków zwyczajnych oraz powoływać biura i placówki.

§ 7

Stowarzyszenie może używać pieczęci i oznak, barw i znaczków organizacyjnych zgodnie z obowiązującymi przepisami.

 

Rozdział II. Cele i środki działania.

§ 8

Celem Stowarzyszenia jest działanie na rzecz integracji i rozwoju lokalnego środowiska społecznego, poprzez wspieranie inicjatyw społecznych w zakresie inicjowania, wspierania i pomocy w przed-sięwzięciach edukacyjno-zdrowotnych, a także wspieranie podmiotów prowadzących zorganizowane działania edukacyjno-zdrowotne dla dzieci i młodzieży w następujących obszarach: oświata, edu-kacja, prawa człowieka, ochrona zdrowia, rozwój regionalny i lokalny, pomoc społeczna, a w szcze-gólności:

 1. Wszechstronne wspieranie społecznej aktywności obywateli na rzecz edukacji, oświaty, promocji oraz ochrony zdrowia.
 2. Inicjowanie i organizowanie form wypoczynku i czasu pozaszkolnego w szkołach i poza nimi, or-ganizowanie wypoczynku o profilu wad postawy ciała i obozów sportowo – rekreacyjnych w kraju i za granicą.
 3. Wspieranie dobroczynności i działań humanitarnych wobec takich grup społecznych jak: osoby niepełnosprawne, seniorzy, bezdomni, bezrobotni, dzieci, kobiety oraz innych.
 4. Profilaktyka  zdrowotna.
 5. Społeczno-wychowawcze działania służące pobudzeniu aktywności ruchowej wśród dzieci oraz świadomości zdrowotnej rodziców.
 6. Prowadzenie działalności mającej na celu ochronę i promocję zdrowia.
 7. Szkolenie oraz doskonalenie kadr nauczycieli, fizjoterapeutów, rehabilitantów, instruktorów gim-nastyki korekcyjno-kompensacyjnej, lub innych zainteresowanych.

§ 9

Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:

 1. Działania na rzecz rozwoju edukacji i oświaty w szczególności poprzez:
  a) pomoc w zdobywaniu funduszy na remont i modernizację placówek oświatowych,
  b) dofinansowanie remontów i modernizacji placówek oświatowych,
  c) wspomaganie organizacji zajęć dodatkowych i pozalekcyjnych,
  d) organizację i wspieranie finansowania wypoczynku dzieci i młodzieży,
  e) finansowanie nagród i innych form motywacji w procesie edukacyjnym,
  f) wspieranie finansowe celów, działań i zadań rad pedagogicznych placówek oświatowych.
 2. Prowadzenie działalności informacyjno-promocyjnej i edukacyjno-szkoleniowej m.in. poprzez organizację szkoleń, konferencji oraz publikację materiałów w formie plakatów, broszur, gazet, książek itp.
 3. Wspieranie organizacji pozarządowych w procesie integracji europejskiej.
 4. Działania na rzecz ochrony, promocji  i profilaktyki zdrowotnej.
 5. Zapobieganie patologiom społecznym poprzez krzewienie kultury fizycznej i sportu.
 6. Tworzenie i prowadzenie własnych placówek oświatowo-wychowawczych, medycznych i para medycznych.
 7. Rozwijanie współpracy z zainteresowanymi podmiotami w  zakresie zdrowia, oświaty i wychowania.
 8. Dla realizacji powyższych celów Stowarzyszenie prowadzi odpłatną działalność pożytku publicz-nego, której przedmiotem przy uwzględnieniu kodów i opisów zgodnych z PKD jest:
  a) działalność odpłatna:
  47.74.Z Sprzedaż detaliczna wyrobów medycznych, włączając ortopedyczne, prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
  47.99.Z Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami,
  56.10.B Ruchome placówki gastronomiczne,
  58.11.Z Wydawanie książek,
  58.14.Z Wydawanie czasopism i pozostałych periodyków,
  58.19.Z Pozostała działalność wydawnicza,
  68.20.Z Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi,
  85.51.Z Pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych,
  85.59.B Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane,
  85.60.Z Działalność wspomagająca edukację,
  86.21.Z Praktyka lekarska ogólna,
  86.22.Z Praktyka lekarska specjalistyczna,
  86.90.A Działalność fizjoterapeutyczna,
  93.11.Z Działalność obiektów sportowych,
  93.19.Z Pozostała działalność związana ze sportem,
  93.29.Z Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna.

  Dochód z odpłatnej działalności pożytku publicznego jest w całości przeznaczony na realizacje celów statutowych.
  b) działalność nieodpłatna:
  58.14.Z Wydawanie czasopism i pozostałych periodyków,
  58.19.Z Pozostała działalność wydawnicza,
  85.51.Z Pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych,
  85.59.B Pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane,
  85.60.Z Działalność wspomagająca edukację,
  86.90.E Pozostała działalność w zakresie opieki zdrowotnej, gdzie indziej niesklasyfikowana,
  88.99.Z Pozostała pomoc społeczna bez zakwaterowania, gdzie indziej niesklasyfikowana,
  89.91.Z Opieka dzienna nad dziećmi,
  93.19.Z Pozostała działalność związana ze sportem,
  93.29.Z Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna,
  94.99.Z Działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej niesklasyfikowana.

§ 10

Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą w rozmiarach służących realizacji celów statutowych na zasadach, określonych w odrębnych przepisach. Dochód z działalności gospodarczej Stowarzyszenia służy wyłącznie realizacji celów statutowych oraz zadań należących do sfery zadań publicznych, o których mowa w art. 4 ustawy z dnia 24.04.2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. Nr 96 poz.873) i nie może być przeznaczony do podziału między jego człon-ków.

Rozdział III. Członkowie - ich prawa i obowiązki.

§ 11

 1. Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na:
  a) zwyczajnych,
  b) wspierających,
  c) honorowych.

§ 12

 1. Członkami Stowarzyszenia mogą być osoby fizyczne i prawne. Osoba prawna działa w Stowarzy-szeniu przez swojego przedstawiciela.
 2. Osoba prawna może być jedynie członkiem wspierającym Stowarzyszenia.

§ 13

 1. Członkiem zwyczajnym może być osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych i niepozbawiona praw publicznych, będąca obywatelem polskim lub cudzoziemcem.
 2. Przyjęcia nowych członków dokonuje Zarząd uchwałą podjętą w ciągu dwóch miesięcy od daty złożenia deklaracji zawierającej rekomendację dwóch członków zwyczajnych. W razie odmowy przyjęcia w poczet członków, zainteresowany ma prawo w terminie jednego miesiąca od daty jej doręczenia złożyć na ręce Zarządu odwołanie do Walnego Zebrania. Walne Zebranie rozpatruje od-wołanie na najbliższym posiedzeniu. Stanowisko Walnego Zebrania jest ostateczne.

§ 14

 1. Członek zwyczajny ma prawo:
  a) wybierać i być wybieranym do władz Stowarzyszenia,
  b) uczestniczyć z głosem stanowiącym w Walnym Zebraniu,
  c) zgłaszać wnioski i postulaty dotyczące działalności Stowarzyszenia,
  d) korzystać z pomocy i zaplecza Stowarzyszenia w podejmowanych działaniach zgodnych z jego celami statutowymi,
  e) brać udział w pracach, zebraniach i innych przedsięwzięciach Stowarzyszenia z prawem głosu.
 2. Członek zwyczajny obowiązany jest do:
  a) przestrzegania statutu, regulaminów i uchwał władz Stowarzyszenia,
  b) regularnego opłacania składek na rzecz Stowarzyszenia,
  c) czynnego uczestniczenia w realizacji celów statutowych Stowarzyszenia,
  d) dbania o mienie i dobre imię Stowarzyszenia.

§ 15

 1. Członkiem wspierającym może być osoba fizyczna lub prawna, zainteresowana merytoryczną dzia-łalnością Stowarzyszenia i akceptująca jego cele, która zadeklaruje pomoc i zostanie przyjęta przez Zarząd na podstawie pisemnej deklaracji.
 2. Członek wspierający ma prawo brać udział z głosem doradczym w pracach Stowarzyszenia, zgła-szać do władz Stowarzyszenia wnioski i postulaty dotyczące podejmowanych przez Stowarzyszenie zadań.
 3. Członek wspierający zobowiązany jest do przestrzegania ustaleń zawartych w podpisanej deklara-cji.

§ 16

 1. Członkiem honorowym Stowarzyszenia może zostać osoba fizyczna szczególnie zasłużona dla re-alizacji celów statutowych Stowarzyszenia.
 2. Godność członka honorowego nadaje Walne Zebranie na wniosek Zarządu Stowarzyszenia.
 3. Członek honorowy nie posiada biernego oraz czynnego prawa wyborczego, może jednak brać udział głosem doradczym w statutowych władzach Stowarzyszenia, poza tym posiada takie prawa jak członek zwyczajny.
 4. Członek honorowy zwolniony jest z obowiązku opłacania składek członkowskich.

§ 17

 1. Członkostwo w Stowarzyszeniu ustaje na skutek:
  a) dobrowolnej rezygnacji z przynależności do Stowarzyszenia, zgłoszonej na piśmie Zarządowi, po uprzednim uregulowaniu wszelkich zobowiązań odnośnie Stowarzyszenia,
  b) uchwały Zarządu:
  -  z powodu nie płacenia składek członkowskich, lub innych zobowiązań, lub nieusprawiedliwionej nieobecności na Walnym Zebraniu przez okres 2 lat,
  -  z powodu rażącego naruszenia zasad statutowych, nieprzestrzegania postanowień i uchwał władz Stowarzyszenia,
  -  ze względu na brak przejawów aktywnej działalności na rzecz Stowarzyszenia.
  c) utraty praw obywatelskich na mocy prawomocnego wyroku sądu,
  d) śmierci członka lub utraty osobowości prawnej przez członka wspierającego.
 2. Osoba wykluczona lub skreślona ma prawo wniesienia odwołania do Walnego Zebrania w terminie 14 dni od daty doręczenia uchwały na piśmie. Zebranie rozpatruje odwołanie w czasie najbliższych obrad. Decyzja Walnego Zebrania jest ostateczna


Rozdział IV. Struktura organizacyjna Stowarzyszenia.

§ 18

Władzami Stowarzyszenia są:

 1. Walne Zebranie członków Stowarzyszenia, zwane dalej "Walnym Zebraniem",
 2. Zarząd Stowarzyszenia, zwany dalej "Zarządem",
 3. Komisja Rewizyjna.

§ 19

 1. Wybory do władz Stowarzyszenia odbywają się w głosowaniu tajnym w obecności ponad połowy ogólnej liczby członków, z zastrzeżeniem pkt 2.
 2. W przypadku braku quorum Zarząd zwołuje Walne Zebranie w drugim terminie, nie później niż 15 minut po terminie pierwszym. W takim wypadku uchwały zapadają zwykłą większością głosów, w obecności minimum 1/4 liczby członków. Powyższe nie odnosi się do uchwał, o których mowa w § 37.1 i w § 38.1
 3. Zasada opisana w pkt 2 odnosi się do wszelkich uchwał Walnego Zebrania.
 4. W razie, gdy skład władz Stowarzyszenia ulegnie zmniejszeniu w czasie trwania kadencji uzupeł-nienie ich składu może nastąpić w drodze kooptacji, której dokonują pozostali członkowie organu, który uległ zmniejszeniu. W trybie tym można powołać nie więcej niż połowę składu organu.

§ 20

W przypadku zmniejszenia się liczby pochodzących z wyboru członków władz w trakcie trwania kadencji, władzom tym przysługuje prawo kooptacji spośród członków Stowarzyszenia, pod warun-kiem, że liczba dokooptowanych członków władz nie przekroczy 1/3 liczby członków pochodzących z wyboru. W przeciwnym razie, Zarząd zwołuje Walne Zebranie w celu odbycia wyborów uzupeł-niających.

§ 21

Kadencja wszystkich wybieralnych władz Stowarzyszenia trwa 5 lat.

§ 22

Członkowie władz Stowarzyszenia pełnią swoje funkcje społecznie i nie pobierają za nie wynagro-dzenia z wyjątkiem zwrotu udokumentowanych wydatków związanych z uczestnictwem w pracach tych organów, w tym kosztów podróży.
Walne Zebranie Członków

§ 23

 1. Walne Zebranie Członków jest najwyższą władzą Stowarzyszenia.
 2. Walne Zebranie Członków może być
  a) Zwyczajne
  b) Nadzwyczajne.
 3. Zwyczajne Walne Zebranie zwołuje Zarząd raz w roku jako sprawozdawcze i co pięć lat jako sprawozdawczo-wyborcze, zawiadamiając członków pisemnie o jego terminie, miejscu i propono-wanym porządku obrad co najmniej na 14 dni przed terminem Walnego Zebrania.
 4. Zwyczajne Walne Zebranie Członków powinno się odbyć nie później niż w terminie czterech miesięcy od zakończenia okresu sprawozdawczego.
 5. Okresem sprawozdawczym jest rok kalendarzowy.
 6. Walne Zebranie Członków obraduje wg uchwalonego przez siebie regulaminu obrad.
 7. Nadzwyczajne Walne Zebranie zwołuje Zarząd:
  a) z własnej inicjatywy,
  b) na żądanie Komisji Rewizyjnej
  c) na pisemny wniosek co najmniej 8 członków zwyczajnych Stowarzyszenia.
 8. Nadzwyczajne Walne Zebranie powinno być zwoływane w terminie miesiąca od daty zgłoszenia wniosku lub żądania i obradować nad sprawami, dla których zostało zwołane.
 9. Uchwały Walnego Zebrania zapadają zwykłą większością głosów, w głosowaniu jawnym, w obecności ponad połowy ogólnej liczby członków zwyczajnych Stowarzyszenia (z zastrzeżeniem § 19.2 oraz z wyjątkiem spraw określonych w § 37.1 i w § 38.1).
 10. Walnym Zebraniem kieruje Przewodniczący Walnego Zebrania, którym może być Przewodni-czący Zarządu lub jego Zastępca.
 11. W przypadku równego rozłożenia głosów w trakcie głosowania, decyduje głos Przewodniczące-go Walnego Zebrania.

§ 24

Do kompetencji Walnego Zebrania w szczególności należy:

 1. Ustalanie głównych kierunków działania i rozwoju Stowarzyszenia.
 2. Uchwalanie statutu i jego zmian.
 3. Wybór i odwoływanie wszystkich władz Stowarzyszenia.
 4. Udzielanie absolutorium Zarządowi na wniosek Komisji Rewizyjnej.
 5. Rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań władz Stowarzyszenia.
 6. Ustalanie wysokości składek członkowskich oraz wszystkich innych świadczeń na rzecz Stowa-rzyszenia.
 7. Podejmowanie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia i przeznaczeniu jego majątku,
 8. Rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu,
 9. Nadawanie tytułu członka honorowego Stowarzyszenia,
 10. Rozpatrywanie wniosków i postulatów zgłoszonych przez członków Stowarzyszenia lub jego władze.
 11. Podejmowanie uchwał we wszystkich sprawach niezastrzeżonych do kompetencji innych władz Stowarzyszenia.


Zarząd Stowarzyszenia

§ 25

 1. Zarząd jest powołany do kierowania całą działalnością Stowarzyszenia zgodnie z uchwałami Wal-nego Zebrania Członków, reprezentuje Stowarzyszenie na zewnątrz.
 2. Zarząd składa się z 5 osób. Na pierwszym posiedzeniu Zarząd wybiera ze swego grona Przewod-niczącego, Zastępcę, Sekretarza i 2 Członków.
  2a. Warunkiem pełnienia funkcji w Zarządzie jest złożenie oświadczenia, że zasiadający w nim, nie byli skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.
 3. Uchwały Zarządu podejmowane są w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej połowy ogólnej liczby uprawnionych członków (quorum). W sytuacji równego rozłożenia głosów decyduje głos Przewodniczącego. Na podstawie uchwały pełnego składu Zarząd może podejmować uchwały w głosowaniu tajnym.
 4. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na kwartał. Posie-dzenia Zarządu zwołuje Przewodniczący, a w wyjątkowych sytuacjach Zastępca Przewodniczącego.
 5. Członek Zarządu może być zawieszony w czynnościach lub odwołany z jego składu jeżeli nie wykonuje przyjętych obowiązków, działa niezgodnie ze Statutem, bądź w inny sposób zawiódł zau-fanie członków Stowarzyszenia.
 6. Uchwałę o zawieszeniu w czynnościach lub odwołaniu członka Zarządu podejmuje Walne Zebranie Członków większością głosów przy obecności co najmniej połowy uprawnionych do gło-sowania.
 7. Odwołany lub zawieszony członek Zarządu ma prawo odwołać się do Walnego Zebrania Członków w terminie 30 dni od podjęcia uchwały o odwołaniu lub zawieszeniu.

§ 26

Do kompetencji Zarządu należy:

 1. Realizacja uchwał Walnego Zebrania i kierowanie całokształtem działalności Stowarzyszenia zgodnie z celami statutowymi,
 2. Planowanie i prowadzenie gospodarki finansowej.
 3. Sprawowanie zarządu nad majątkiem Stowarzyszenia.
 4. Ustalania regulaminu wynagrodzeń pracowników Stowarzyszenia.
 5. Podejmowanie decyzji w sprawie nabycia lub zbycia majątku nieruchomego i ruchomego.
 6. Podejmowanie decyzji w sprawie zaciągania zobowiązań.
 7. Powoływania dyrektora placówki oświatowo-wychowawczej, medycznej, para medycznej
 8. Powoływania i rozwiązywania placówek oświatowo-wychowawczych, zdrowotnych i prozdrowotnych.
 9. Zwoływanie Walnego Zebrania.
 10. Podejmowanie uchwał w sprawach przyjmowania i wykluczania członków zwyczajnych i wspierających.
 11. Rozpatrywanie sporów pomiędzy członkami, powstałych na tle działalności Stowarzyszenia.
 12. Składanie sprawozdań ze swej działalności na Walnym Zebraniu.
 13. Uchwalanie regulaminów przewidzianych w statucie.
 14. Opracowanie statutu podległych placówek oświatowo-wychowawczych, zdrowotnych i prozdrowotnych.
 15. Reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz i działanie w jego imieniu.
 16. Zatrudnianie i zwalnianie pracowników etatowych zgodnie z potrzebami  wynikającymi z bieżących zadań Stowarzyszenia.
 17. Nadzór i ocena działalności dyrektorów podległych biur i placówek zdrowotnych i prozdrowotnych, oświatowo-wychowawczych.

§ 27

 1. Do obsługi prac Stowarzyszenia Zarząd może powołać Biuro Stowarzyszenia i jego Dyrektora, finansowane ze środków Stowarzyszenia. Dyrektor zatrudniony przez Stowarzyszenie kieruje pra-cami Biura na podstawie regulaminu, który podlega akceptacji Zarządu.
 2. Biuro organizuje obsługę Stowarzyszenia, działalność informacyjną i logistyczną.
 3. Dyrektor dysponuje wyznaczonymi uchwałą Zarządu środkami finansowymi przeznaczonymi na działalność statutową Stowarzyszenia i jego obsługę.
 4. Na żądanie Zarządu, w terminie 30 dni Dyrektor jest zobowiązany przedstawić Zarządowi lub Walnemu Zebraniu Członków lub Komisji Rewizyjnej sprawozdanie z działalności biura.

Komisja Rewizyjna

§ 28

 1. Komisja Rewizyjna jest organem Stowarzyszenia powołanym do sprawowania kontroli nad jego działalnością.
 2. Komisja Rewizyjna składa się z 3 członków, którzy wybierają spośród siebie Przewodniczącego Komisji.

§ 29

Do zakresu działania Komisji Rewizyjnej należy:

 1. Żądania od Zarządu przedstawienia wszelkich dokumentów dotyczących działalności Stowarzy-szenia w celu skontrolowania co najmniej raz w roku całokształtu działalności Stowarzyszenia.
 2. Występowanie do Zarządu z wnioskami wynikającymi z przeprowadzonych kontroli i żądanie pi-semnych lub ustnych wyjaśnień.
 3. Prawo żądania zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zebrania w razie stwierdzenia nie wywiązy-wania się przez Zarząd z jego statutowych obowiązków, a także prawo żądania zwołania posiedzenia Zarządu.
 4. Zwołanie Walnego Zebrania, w razie nie zwołania go przez Zarząd w terminie ustalonym statutem.
 5. Składanie na Walnym Zebraniu wniosków o udzielenie (lub odmowę udzielenia) absolutorium dla Zarządu.
 6. Składanie sprawozdań ze swej działalności na Walnym Zebraniu.

§ 30

Uchwały Komisji Rewizyjnej, podejmowane są w głosowaniu jawnym, zapadają zwykłą większością głosów w obecności wszystkich członków Komisji. Na podstawie uchwały pełnego składu Komisja Rewizyjna może podejmować uchwały w głosowaniu tajnym.

§ 31

 1. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą pełnić innych funkcji we władzach Stowarzyszenia ani być pracownikami Stowarzyszenia.
 2. Członkowie Komisji Rewizyjnej mogą brać udział w posiedzeniach Zarządu z głosem doradczym.
 3. Komisja Rewizyjna ma prawo żądania od członków i władz Stowarzyszenia wszystkich szczebli złożenia pisemnych lub ustnych wyjaśnień dotyczących kontrolowanych spraw.

§ 32

Komisja Rewizyjna jest niezależna od Zarządu a członkowie Komisji Rewizyjnej:

 1. Nie mogą być członkami organu zarządzającego ani pozostawać z nimi w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu, w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości służbowej.
 2. Nie byli skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicz-nego lub przestępstwo skarbowe.

 

Rozdział V. Majątek Stowarzyszenia

§ 33

 1. Majątek Stowarzyszenia stanowią: nieruchomości, ruchomości i fundusze.
 2. Środki finansowe na wykonywanie zadań statutowych Stowarzyszenie uzyskuje ze składek człon-kowskich, środków z funduszy publicznych, grantów, kontraktów, zlecenia usług, świadczeń człon-ków wspierających, darowizn, odsetek od kapitału, lokat i akcji oraz dochodów z prowadzonej przez Stowarzyszenie działalności gospodarczej.
 3. Na podstawie uchwały Zarządu, Stowarzyszenie może podjąć działalność gospodarczą, z której dochody przeznacza się na realizację celów statutowych Stowarzyszenia.
 4. Składki członkowskie powinny być wpłacane do końca I kwartału każdego roku. Nowo przyjęci członkowie wpłacają składki, wg zasad określonych przez Walne Zebranie, w ciągu czterech tygodni od otrzymania powiadomienia o przyjęciu na członka Stowarzyszenia.

§ 34

Zabrania się:

 1. Udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem Stowarzyszenia w stosunku do jego członków, członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi członkowie, członkowie organów oraz pracownicy pozostają w związku małżeńskim albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej "osobami bliskimi".
 2. Przekazywania jego majątku na rzecz jego członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności jeżeli prze-kazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach.
 3. Wykorzystywania majątku na rzecz członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie bezpośred-nio wynika ze statutowego celu Stowarzyszenia.
 4. Zakupu towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie Stowarzyszenia, członkowie jego organów lub pracownicy oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe.

§ 35

 1. W zakresie wynikającym z działalności statutowej i gospodarczej Stowarzyszenie może nabywać prawa i zaciągać zobowiązania.
 2. Zarząd Stowarzyszenia może udzielić Dyrektorowi biura lub placówki Stowarzyszenia pełnomoc-nictwa ogólnego, obejmującego umocowanie do zwykłego zarządu w imieniu Stowarzyszenia.

 

Sposób Reprezentacji

§ 36

 1. Oświadczenia woli w imieniu Stowarzyszenia, z zastrzeżeniem ust. 2, składają dwaj członkowie Zarządu działający łącznie.
 2. W sprawach dotyczących zatrudniania pracowników oraz w sprawach nie związanych z zaciąganiem zobowiązań majątkowych powyżej 5.000 (pięć tysięcy) złotych – oświadczenia woli w imieniu Stowarzyszenia może składać jednoosobowo wyznaczony członek Zarządu.

VI. Zmiana statutu i rozwiązanie Stowarzyszenia.

§ 37

 1. Uchwalenie statutu lub jego zmiana przez Walne Zebranie Członków wymaga kwalifikowanej większości 2/3 głosów, przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania.
 2. Wniosek o zmianę statutu musi być zgłoszony na piśmie, a treść proponowanej zmiany podana w zawiadomieniu zwołującym Walne Zebranie.

§ 38

 1. Uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia podejmuje Walne Zebranie Członków kwalifikowaną większością 2/3 głosów przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania.
 2. Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia „Dbaj o kręgosłup” Walne Zebranie Członków określa sposób jego likwidacji oraz powołuje Komisję Likwidacyjną, która przeprowadzi likwidację Stowarzyszenia. Walne Zebranie wskazuje także fundacje i stowarzyszenia, mające podobne cele statutowe do Stowarzyszenia "Dbaj o kręgosłup", nie nastawione na osiąganie zysku, na rzecz których przejdzie majątek Stowarzyszenia, po wypełnieniu jego zobowiązań.


Niniejszy statut uchwalono na Walnym Zebraniu Członków w dniu 1 września 2011r. w Bielsku-Białej.

Za Zarząd:

1. Przewodniczący Stowarzyszenia                 
2. Zastępca Przewodniczącego Stowarzyszenia